1
מילוי פרטים
2
תקנון לתשלום
3
תשלום

הנחיות למילוי הטופס (חובה) שדה חובה

- יש לצרף את כל המסמכים הנדרשים בצורה ברורה. -בכתובת האימייל יש למלא את כתובת המעסיק / איש קשר מטעמו בלבד. -במספר איש הקשר של המפעל יש למלא את כתובת המעסיק / איש קשר מטעמו בלבד. -כמות עובדים פלסתינאים: יש למלא מספר עובדים לפי הרישומים במינהל האזרחי. -סדר עדיפות לקבלת אישור כניסה לרכב פלסתינאי: יש למלא לפי סדר כרונולוגי ,כלומר 1 בעדיפות ראשונה וכן הלאה. את הבקשה ניתן להגיש באתר עד לתאריך 15/6/23

 

הנחיות למילוי טופס מקוון 

פרטי החברה

 

פרטי הנהג

 

 

 

 

 

 

פרטי הרכב 

 

פרטים נוספים

 

מסמכים שיש לצרף

 

חשוב לוודא כי:

 1. יש לוודא כי המסמכים המצולמים ברורים!
 2. תשלום על סך של 125 ₪ לכל בקשה

תקנון ביצוע תשלומים באמצעות האתר

 1. התשלום באתר הינו מגיל 18 ורק בהתאם להוראות תקנון זה.
 2. משתמש רשאי למסור הוראות תשלום לחברה  הכלכלית לפיתוח מעלה אדומים בע"מ  (להלן: "החברה") באמצעות האתר.
 3. לאחר מילוי כל פרטי התשלום ושיגור הוראת התשלום על ידי המשתמש, החברה תעביר את הוראת התשלום באמצעות הסולק (להלן: "החברה הסולקת") לחברת כרטיסי האשראי שבאמצעותה מבקש המשתמש לבצע את התשלום (להלן: "חברת האשראי").
 4. לאחר העברת הוראת התשלום לחברת האשראי, שרת התשלומים של החברה הסולקת ישלח למשתמש, באמצעות דואר אלקטרוני אישור לגבי העברת הוראת התשלום לחברת האשראי. האישור יכלול מספר סידורי לנוחות המשתמש.
 5. התשלום הינו עבור אישורי כניסה לרכבים לאזור התעשיה . לאחר ביצוע התשלום וקליטתו במערכות החברה , החברה תעדכן תוך חודש ימים מיום ביצוע התשלום באתר , את פרטי הרכבים המאושרים במערכות הבטחון הרלבנטיות על מנת שתותר כניסתו.
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להעביר הוראת תשלום כלשהי לחברת האשראי בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • אם החברה סבורה כי העברת הוראת התשלום עלול לחשוף אותה בפני סיכון ניכר או בלתי סביר.
  • אם יתברר כי קיימת מניעה חוקית או אחרת להעברת הוראת התשלום.
  • אם החברה תהא סבורה כי הוראת התשלום אינה ברורה במידה מספקת או חסרה פרטי זיהוי או מידע נדרש אחר.
 7. החברה תהיה רשאית לחסום את אפשרות התשלום באתר או להגבילו, בכל מקרה בו היא סבורה כי השימוש באתר אינו תואם לתנאי התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 8. הפרטים האישיים של המשתמש והיסטורית התשלומים שבוצעו באתר יישמרו במאגר המידע של האתר ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א- 1981 וייעשה בהם שימוש רק למטרת השימוש באתר.
 9. אנו עושים הכל על מנת לשמור על סודיות הלקוח ומתחייבים שלא להעביר את פרטי האשראי לצד ג' אלא בהוראת בית דין. דף התשלום עומד בתקן אבטחה DSS-PCI.
 10. יובהר כי החברה עושה כמיטב יכולתה להגן על המידע שנמסר לה, ונוקטת באמצעי האבטחה הדרושים לצורך זה. עם זאת, אין באפשרותה להבטיח כי לא יחולו תקלות באמצעים אלו, שלא בשליטתה, באופן שעשוי לפגוע באיכות ההגנה על המידע המצוי אצלה ובמקרים כאמור החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 11. למען הסר ספק, יובהר כי חברת האשראי אחראית לביצוע התשלום בפועל ולזיכוי חשבון החברה, וכי החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בקשר לכך. כל שאלה, טענה או דרישה בקשר לתשלום בפועל יש להפנות לחברת האשראי.
 12. באמצעות העברת הוראות תשלום באתר, המשתמש מאשר כי קרא והבין את תנאי השימוש באתר המפורטים בתקנון זה, ומצהיר כי הוא מסכים לפעול באמצעות האתר (לרבות לצורך ביצוע תשלומים) בכפוף להם.
 13. רישומי שרת התשלומים של החברה הסולקת יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם.
 14. הוראות תשלום באמצעות האתר מחייבות את המשתמש לכל דבר ועניין. ביטול עסקאות שבוצעו בעקבות הוראות תשלום באתר יתבצע אך ורק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "החוק"). בכפוף להוראות החוק, הביטול יעשה בהודעת ביטול בצירוף אישור על ביצוע התשלום, באמצעות דואר אלקטרוני [email protected], והמשלם יזוכה בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול בגין התשלום ששולם על ידו. דמי ביטול יחויבו לפי החוק (ככל הנדרש). הזיכוי יתבצע באמצעות כרטיס האשראי עמו שולם בלבד.
 15. החברה לא תישא באחריות לנזק, הפסד, לרבות חסרון כיס או אבדן רווח, הוצאות או תשלומים העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין:
  • בנסיבות שאין לחברה שליטה עליהן ושלא יכולה לצפותן מראש;
  • בשל מעשה או מחדל רשלני של חברת האשראי ו/או החברה הסולקת ו/או המשתמש או מי מטעמם.
  • בשל כל נזק שנגרם שלא כתוצאה מרשלנות החברה.
 16. על מנת שהמשתמש יוכל לקבל שירותים באתר הוא מתחייב למלא את כל פרטיו כנדרש בכל המקומות הדרושים לכך באופן מלא ומדויק. האתר משתמש בפרטים אלו על מנת לאמתם בחברות האשראי.
 17. קבלת האישור מחברת האשראי ומילוי פרטי המשתמש במלואם הינם תנאים מקדמיים אשר בלעדיהם לא יוכל המשתמש לבצע תשלומים באמצעות האתר.
 18. החברה לא תישא בכל אחריות במקרה בו לא נתקבל מחברת האשראי האישור המתאים, או מאי מילוי הפרטים כנדרש, וכל זאת בין אם ניתנה הודעה למשתמש על כך ובין אם לא ניתנה.
 19. החברה מתחייבת שלא תעשה כל שימוש במידע הקנייני של הלקוח ו/או מידע אחר שנמסר על-ידו, שלא למטרת הוראת התשלום.
 20. החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן את המידע באתר לרבות מחירים או תנאי התקנון, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 21. יובהר כי החברה לא תישא באחריות לכל פעולה המבוצעת באתר שלא אושרה על ידה.
 22. התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

יש לשאר את קריאת התקנון (חובה) שדה חובה

שם המוצר/שירותמחירכמות
אישור כניסה לרכב125.00 ₪
סה"כ לתשלום0