נוהל חוק חופש המידע

בהתאם להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח – 1998 (להלן-החוק), לכל אזרח ישראלי או תושב, זכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות חוק זה, אלא אם כן, יש סייג בחוק המונע מסירת המידע.

בעקבות החוק הוציא שר המשפטים תקנות לחוק חופש המידע, התשענ"ט-1999 (להלן התקנות) קובעות אגרות בעד בקשה לקבלת מידע ובעד הפעולות הכרוכות באיתור המידע המבוקש ומסירתו על-פי חוק זה, וכן תקנות המסדירות את ביצועו של חוק חופש המידע.

נוהל זה קובע את ההוראות ליישום חוק חופש המידע והתקנות הנלוות לחוק זה, בחברה הכלכלית לפיתוח מעלה אדומים וזאת במסגרת המגבלות של חוק חופש המידע והגנת הפרטיות.

אין הוראות נוהל זה באות לסתור או להחליף כל הוראה הקבועה בחוק והן נועדו לצורך מימוש הוראות חוק חופש המידע.

הגדרות

"אגרת בקשה" – תשלום עבור קבלת מידע, כפי שנקבע בתקנות.

"אגרת הפקה" – תשלום עבור הפקת מידע בכתב, עמוד צילום, עמוד פלט מחשב וכיו"ב, כפי שנקבע בתקנות.

"אגרת טיפול " – תשלום עבור איתור המידע המבוקש, מיונו והטיפול בו, כפי שנקבע בתקנות.

" המנהל הכללי" – מנכ"ל החברה.

" הרשות" או "החברה" – החברה הכלכלית לפיתוח מעלה אדומים בע"מ/מעלה אדומים חברה לתכנון ופיתוח בע"מ

"החוק" – חוק חופש המידע התשנ"ח – 1998.

"מבקש" – אזרח ישראלי או תושב הפונה לחברה לקבלת מידע.

"מידע" – כל מידע שהוא כתוב או ממוחשב המצוי באופן גולמי בחברה למעט מידע שיש לעבדו או ליצרו במיוחד עבור המבקש.

"ממונה" – מי שמונה על-פי סעיף 3 לחוק, על ידי המנהל הכללי, על העמדת מידע לרשות הציבור, על טיפול בבקשות לקבלת מידע ועל יישום הוראות החוק ברשות.

"מנהל" – מנהל תחום בחברה.

אחריות

הגורמים בחברה אשר אחראים על יישום נוהל זה הם:

הממונה.

מנכ"ל החברה.

מנהלי תחומים כל אחד בתחומו על פי העניין.

כל עובד אשר התבקש למסור מידע לממונה על חוק חופש המידע באמצעות המנהל.

תהליך הטיפול בבקשה לקבלת מידע

בקשה לקבלת מידע תוגש בכתב לממונה בצירוף האגרה.

כל בקשה לקבלת מידע על פי החוק, אשר מופנית אל מנהלי תחומים או גורם אחר בחברה תועבר אל הממונה.

הממונה יפנה אל המנהל בשאלות אודות המידע המבוקש, איתור והימצאות המידע במשרד, זמן העבודה הדרוש, יכולת הפקתו, שאין הגבלה לדחיית הבקשה למסירת המידע כמוגדר בחוק, וכי המידע הינו גולמי כפי המצוי במשרד.

המנהל ימסור התייחסותו והמידע שבידו בכתב לידי הממונה ישירות.

מידע, שלדעת הממונה יש לדחות מסירתו מהטעמים המפורטים בסעיף 8 לחוק (דחיית בקשות במקרים מסוימים), או על-פי סעיף 9 לחוק (שאין למסרו או שאין חובה למסרו, מטעמי ביטחון, פגיעה בפרטיות ועל פי כל דין), יתייעץ הממונה עם היועץ המשפטי, ו/או עם המנכ"ל בהתאם לאמור בסעיף ה. לנוהל, הכל לפי העניין והצורך.

הממונה יעריך את סכום אגרת הטיפול הדרושה, סכום אגרת ההפקה ויודיע למבקש על הסכומים המשוערים בהתאם לסעיף ח. לנוהל.

ככל שלא מדובר בהקצאת משאבים בלתי סבירה בהתאם להוראות סעיף 8(1) לחוק, הממונה רשאי לדרוש מהמבקש להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו כערבות לפני הטיפול בבקשה.

הממונה יודיע למבקש ללא שיהוי, ולא יאוחר מ-30 ימים מקבלת הבקשה, על החלטתו בעניין בקשתו.

הממונה, יכול להאריך את מתן התשובה בעוד 30 ימים נוספים. הממונה רשאי לפנות למנהל הכללי בבקשה להאריך את התקופה האמורה ב-30 יום נוספים, בצירוף נימוק פרטי הבקשה והצורך בהארכת התקופה. הממונה יודיע בכתב בשם המנהל הכללי למבקש על הארכה ב-30 יום נוספים, תוך פירוט נימוקי ההארכה. המנהל הכללי רשאי להאריך, הארכה נוספת של התקופה האמורה, בשל היקפו או מורכבותו של המידע המבוקש. ההארכה הנוספת לא תעלה על התקופה המתחייבת מהטעמים האמורים, ובכל מקרה לא תעלה על 60 ימים מהגשת הבקשה לקבלת מידע.

החליט הממונה להעמיד את המידע לרשות המבקש, יפנה אל המנהל לקבלת המידע בתוך זמן סביר בנסיבות העניין, על מנת שהמידע יגיע בזמן סביר למבקש, אך לא יאוחר מ-15 ימים. הממונה יכול לקבוע מטעמים מיוחדים כי ההחלטה תבוצע במועד מאוחר יותר ויודיע למבקש היכן ומתי יעמוד המידע לרשותו.

עם קבלת המידע מהמנהל, יבדוק הממונה את הצורך בהשלמת אגרת טיפול ועלויות אגרת ההפקה שהיו בפועל, ידרוש מהמבקש השלמת התשלומים, ויודיע למבקש היכן ומתי יעמוד המידע לרשותו. המבקש יקבל את המידע עם הצגת האסמכתא על תשלום האגרות או ישלח בדואר על חשבון המבקש.

שאין למסרו או שאין חובה למסרו

במקרים של בקשות לקבלת מידע המעלות חשש לפגיעה בחברה או בביטחון הציבור, הממונה יפנה ליועץ המשפטי ולמנכ"ל לקבלת חוות דעתו בכתב.

במקרה של החלטה לדחות בקשה לקבלת מידע מטעמים המפורטים בסעיף 7-ד לעיל, ינוסח מכתב הדחייה בהשתתפות היועץ המשפטי והמנכ"ל.

לא יימסר מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות, כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981, או מידע שאין לגלותו על פי כל דין.

המנהל יביע את דעתו לממונה בכל מקרה של מידע אשר גילויו עלול להוות פגיעה בפרטיות, כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981, פגיעה בצנעת הפרט, פגיעה בפרטיות במאגרי מידע ונושאים דומים ויקבל את חוות דעתו בכתב. בכל מקרה חוות דעת זו תוצג ע"י הממונה בהתייעצות עם היועץ המשפטי.

בסעיף 9 (ב) לחוק נקבעה רשימת נושאים אשר לגביהם אין חובה למסור את המידע, הממונה ישקול ויחליט בבקשות לגילוי מידע אשר נופלות באחד מהנושאים שנקבעו בחוק. בכל מקרה של דחייה משיקולים שבסעיף זה ולאחר שנתן דעתו על-פי סעיף 10 לחוק, יביא הממונה בקשה זו להתייעצות עם היועץ המשפטי.

נפלה מחלוקת בין המנהל לממונה או לכל גורם מקצועי אחר במשרד, יכריע בעניין המנהל הכללי של החברה.

פניות עיתונאים, הטיפול בפניות הציבור, פרסומי מנהלים בחברה

פניות עיתונאים ונציגי אמצעי תקשורת

עיתונאים ונציגי אמצעי תקשורת אשר פונים אל דובר העירייה לקבלת מידע בעניינים שוטפים, יקבלו מידע זה לאחר התייעצות דובר העירייה עם הממונה.

מידע הנדרש על ידי עיתונאים ונציגי תקשורת אחרים מדובר העירייה ואשר אינו זמין וכרוך בעבודה רבה, הפקה של חומר רב, והכנתו מיועדת על פי דרישה ממוקדת, ישנה האפשרות לחייב את העיתון המבקש, להגיש בקשה בהליך חופש המידע, חיוב באגרות בקשה טיפול והפקה, כל זאת על פי שיקול דעתו של הממונה.

עיתונאי ונציגי אמצעי תקשורת הפונה אל המנהלים לקבלת מידע, שלא על-פי החוק, תועבר הבקשה לדובר אשר יתייעץ עם הממונה כאמור.

הממונה יידע את הדובר לגבי כל בקשה לקבלת מידע מעיתונאים ואמצעי התקשורת וכן לגבי מידע שביקשו גורמים אלו , שאין למסרו על-פי החוק בשל חשש לפגיעה בפרטיות או על-פי כל דין.

פניות ליחידה לפניות הציבור

פניות ציבור של הגופים והאוכלוסייה המטופלת על ידי העירייה שנועדו לקבלת עזרה, טיפול, תלונות ובהשגת דרישותיהם מהיחידות, השירותים אגפי ומינהלי המשרד, יעשו על ידי היחידה לפניות הציבור בעירייה ואין להפנותם אל הממונה.

פרסומים ומידע שוטף של המנהלים בחברה

פרסום מידע על ידי יחידה בחברה, הניתן כחלק מהשירות לציבור במסגרת תפקידה של היחידה, אינו מחויב בהליך של הפנייה לממונה. פרסום זה יופץ ישירות ע"י היחידה באמצעות האמצעים העומדים לרשות החברה ובכל דרך שנקבעה בנהלי החברה.

מידע המופץ דרך קבע, לגופים מולם עובדת היחידה בצורה שוטפת, אין חובה להפנותם אל הממונה.    אם הבקשה עפ"י סעיף זה, ממוקדת למידע קיים, הדורש טיפול ושעות עבודה רבות והפקה של מידע רב, יכולה היחידה להפנות את הגוף להגשת בקשה אל הממונה.

ייעוץ משפטי

הממונה יתייעץ עם היועץ המשפטי בכל שאלה הנובעת מבקשות למידע, אשר לדעת הממונה או המנהל הנוגע למידע, יש לדחות את הבקשה לפי סעיפים 8 או 9 לחוק ותקנותיו.

היועץ המשפטי יעדכן את הממונה על כל החלטת בית משפט שפורסמה בעתירות שיש להן חשיבות לציבור ולהפעלת נוהל זה.

גביית כספים ורישומם

כללי

התקנות קובעות כי המידע יימסר למבקש תמורת תשלום, שיכסה את עלות הטיפול במידע והפקתו.

עלויות ותשלומים

על מנת לקבל מידע, נקבע בחוק ובתקנות תשלום ע"י המבקש של אגרות בקשה, טיפול והפקה.

תשלום האגרות יעשה באמצעות צרוף המחאה לפקודת החברה, כמפורט להלן:

אגרת בקשה לקבלת מידע – 20 ₪.

מידע שאדם מבקש על אודות עצמו וזכויותיו, פטור מאגרת בקשה.

אגרת טיפול – 30 ₪ לכל שעת עבודה.

נגבית עבור איתור המידע, מיונו או טיפול אחר בבקשה, החל מהשעה השלישית.

שעת עבודה הינה בת 60 דקות ויש לעגל את השעות לחצי השעה הקרובה.

מידע שאדם מבקש על אודות עצמו וזכויותיו, פטור מאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה ראשונות.

אגרת הפקה 

0.2 ₪ לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק.

2.49 ₪ לדיסק מחשב שנמסר.

התחייבות המבקש

לאגרת הבקשה תצורף התחייבות המבקש לשאת בעלות הטיפול בבקשה ובהפקת המידע המבוקש עד לסכום שלא יעלה על 149 ₪ כולל אגרת הבקשה.

טיפול והפקה מעל 149 ₪

הממונה יקבע את עלות אגרת הטיפול וההפקה המשוערים, לאחר התייעצות עם היחידה הנוגעת למידע, לרבות לעניין שאלת הקצאת משאבים בלתי סבירה.

הממונה יודיע למבקש כאשר אגרת טיפול ואגרת הפקה עולים מעל 149 ₪, ויבקש להפקיד את הסכום או חלקו עפ"י שיקול דעתו.

המשך הטיפול בבקשה ייעשה רק לאחר שהמבקש הפקיד את הסכום שנדרש ושלח לממונה צילום מההפקדה.

מסירת המידע תתבצע רק לאחר שהממונה יבקש ממגיש הבקשה להשלים את התשלומים הנדרשים החישוב הסופי יבוצע בהתאם למספר שעות הטיפול בבקשה ועלות הפקת החומר. לא יימסר מידע למבקש לפני שהציג בפני הממונה אישור על תשלום האגרות וטופס התחייבות.

דמי משלוח

הממונה יחייב את המבקש בדמי משלוח דואר רשום, או חבילות עפ"י התעריפים הנהוגים ברשות הדואר.

עדכון הסכומים

הסכומים הנקובים בתקנות ובהוראות התכ"ם יעודכנו מעת לעת.

הפסקת טיפול בבקשה           

המבקש חייב להציג לממונה אסמכתא על תשלום האגרה ועל הפקת החומר, בתוך 60 יום מהוצאת מכתב התראה לתשלום.

לא שילם המבקש את האגרה כאמור בסעיף 8-ב לעיל, יסיר הממונה את אחריותו מהטיפול בבקשה.

העמדת מידע לציבור  

דו"ח שנתי של החברה

הדו"ח השנתי של החברה יפורסם לא יאוחר מ-1 ביולי בכל שנה. הדו"ח השנתי יקבל לפני פרסומו את אישור המנהל הכללי.

המנהלים בחברה יסייעו כל אחד בתחומו למתן המידע הדרוש להכנת הדו"ח השנתי.

דו"ח שנתי של הממונה על הפעלת החוק     

הדו"ח השנתי של הממונה יכלול:

מספר הבקשות למידע שהוגשו במהלך השנה חולפת.

מספר הבקשות למידע שטופלו בשנה החולפת, ומתוכן מספר הבקשות שנענו בחיוב ומספר הבקשות שנענו בשלילה או שנענו חלקית, תוך חלוקה לפי העילות המפורטות בחוק לאי מסירת מידע.

שיעורי הבקשות שנענו במועדים השונים הקבועים בסעיף 7 לחוק.

מספר העתירות שהוגשו על החלטת הממונה.

תמצית ההחלטות בעתירות שהוגשו על החלטת הממונה, ושיש להן חשיבות לציבור.                 

החוק וסעיפיו

חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998.

תקנות חופש המידע התשנ"ס 1999.