1
כללי
2
תנאי סף
3
המלצות והבהרות
4
הגשת הבקשה
5
הצהרה

הנחיות להגשת בקשה להיכלל בספר קבלנים/ספקים

 1. כללי

החברות העירוניות מזמינות בזאת יועצים/מתכננים/קבלנים/ספקים להירשם ברשימת הקבלנים/הספקים הרשאים להשתתף במכרזי הזוטא שיתפרסמו על ידי החברות העירוניות, כשיהיה צורך (להלן- "ספר הקבלנים/ספקים").

עיקרי פעילות החברות

 • פיתוח ותשתיות
 • פיקוח
 • יעוץ ותכנון הנדסי
 • הכנת מכרזים ופרסומם
 • קידום תבעו"ת
 • בנייה תכנון וביצוע
 • פארקים ושצפ"ים
 • יעוץ משפטי
 • הכנת כתבי כמויות
 • מדידות
 • יעוץ וניהול בתחום עבודות בנייה ובתחומים בהם מעורבות החברות.
 • טיפול באשפה
 • תכנון תנועתי
 • השכרת נכסים
 • הנגשת בתי ספר ומוסדות ציבור        

יועץ/מתכנן/ספק/קבלן שנרשמו בחברה מ 1 לינואר 2020 אינם צריכים להגיש בקשה נוספת להצטרפות למאגר   

הרישום בספר הקבלנים/הספקים יהיה אך ורק על פיו ובכפוף לתנאים המפורטים במסמך זה ובהתאם לחוקים, תקנות, נהלים לסוגיהם החלים על החברות העירוניות ו/או על הקבלנים ו/או הספקים  ו/או השירותים הנדרשים במסמך זה להלן השירותים*.

המבקש להירשם בספר הקבלנים/ספקים:

 1. ילמד היטב לפני הגשת בקשתו את כל הדרישות והתנאים אשר עליו לעמוד בהם.
 2. ימלא את כל הפרטים בטפסים ובנספחים המצורפים ויחתום עליהם כנדרש. ( כל זאת באתר האינטרנט של החברה).
 3. יסמן על גבי מסמכי הבקשה אך ורק את הנושאים שלפי הביאור לצידם הם נכללים בתחום עיסוקו ובהם הוא עומד בתנאי הסף הרלוונטיים.
 4. יצרף לבקשתו פרופיל חברה/תאור מפורט של פעילותו וקבלן יצרף תעודת רישום ברשם הקבלנים.

למען הסר ספק מובהר בזאת:

* וועדת המכרזים לא תתייחס לבקשה לרישום בנושאים שהמבקש לא יצרף לבקשתו אסמכתאות המוכיחות לשביעות רצונה כי הוא עוסק בהם ו/או עומד בתנאי הסף רישום בספר הקבלנים/ספקים. אין בהזמנה זו או ברישום קבלנים/ספקים בספר הקבלנים/הספקים של החברות העירוניות כדי לחייבה להזמין עבודות.

* לחברות העירוניות שמורה הזכות לפרסם מכרז פומבי בתחומי העבודות בהזמנה זו לצורך התקשרות בכל היקף.

*  לחברות העירוניות שמורה הזכות לפנות לבקשת הצעות מחיר מכל קבלן/ספק  הרשום בספר הקבלנים/הספקים לצורך בחינת התקשרות בתחומו בכל היקף פטור ממכרז והמבקש בעצם הגשת הצעתו מתחייב להתייחס לבקשה.

תנאי סף להגשת בקשת לרישום בספר הקבלנים/ספקים

להלן התנאים בהם על המבקש להירשם בספר הקבלנים/הספקים  של החברות העירוניות לעמוד:

א.         עליו להיות בעל אישור תקף לניהול חשבונות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים אכיפת ניהול חשבונות) תשל"ו (1976 - .

ב.         עליו להיות עוסק מורשה לצרכי מע"מ.

ג.          עליו להיות בעל ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות במהלך 5 חמש השנים האחרונות בביצוע עבודות או אספקת סחורה בנושאים הרלוונטיים.

ד.         על קבלן להיות רשום בפנקס הקבלנים בהתאם לרשימת הנושאים המופיעים בתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים)  תשמ"ח-1988 בתחומים בהם הוא מבקש להיות רשום בספר הקבלנים של החברה.

ה.         עליו לעמוד בתנאים הקבועים בסעיף 2 ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו1976 - .

ו.          עליו להתחייב לעמוד בדרישות כל דין לרבות חוק שכר מינימום התשמ"ז- 1987,

ז.         עליו למלא אחר הוראות דיני העבודה והתנאים לעסקה עם גוף ציבורי לרבות, תצהיר חתום בכתב לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין בהתאם להוראות סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו 1976 - מאושר על ידי עורך דין וכן התחייבות חתומה בכתב של הקבלן/ספק לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידו וכן שלא להעסיק עובדים זרים בניגוד לחוק, מאושרת על ידי עורך דין.

ח.         עליו להיות מי שאין בהתקשרות החברות העירוניות  עימו משום ניגוד עניינים ולחתום על הצהרת הקבלן על היעדר ניגוד עניינים.

מבקש שהוא או בקשתו לא יעמדו בתנאים כאמור לעיל בקשתו תיפסל.

3.         הוכחת עמידה בתנאי הסף להגשת בקשה לרישום בספר הקבלנים/ספקים

להוכחת עמידתו בתנאי הסף על המבקש לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:       
א.         פרופיל חברה/תיאור מפורט של פעילותו בתחום בו הוא מבקש להירשם בספר הקבלנים/ספקים של החברות העירוניות.        
ב.         רשימת חברות/ארגונים/גופים להם בוצעו עבודות בתחום. 

 

 

 

 

 

 

 

4. הגשת בקשה לרישום בספר הקבלנים/הספקים המלצות והבהרות

א. יש להקפיד על מילוי הוראות אלו.  הצעה שלא תוגש כנדרש תפסל.

ב.  מומלץ למבקש לציין לצד כל נושא בו למבקש סיווג קבלני, בין אם נדרש כתנאי סף ובין אם לא את הסיווג.

יועצים/מתכננים/קבלנים/ספקים שהגישו בקשה בהתאם להוראות מסמך זה ובקשתם כוללת את כל המסמכים והפרטים אותם נתבקשו לציין ו/או לפרט ו/או לצרף על פי מסמך זה ובקשתם אושרה על ידי וועדת המכרזים, יקבלו הודעה על רישומם בספר הקבלנים/ספקים של החברות העירוניות.

 

 

בקשה להיכלל בספר הקבלנים/ספקים

לכבוד

החברה הכלכלית לפיתוח מעלה אדומים בע"מ

מעלה אדומים חב' לתכנן ופיתוח בע"מ

הנדון: בקשה להיכלל בספר הקבלנים / ספקים

אנו החתומים מטה, מבקשים בזאת להיכלל בספר הקבלניים/ספקים של החברה הכלכלית לפיתוח מעלה אדומים בע"מ  ומעלה אדומים חב' לתכנון ופיתוח בע"מ בנושאים המסומנים מתוך הרשימה שבהמשך.

פרטי היועץ/מתכנן/ הקבלן/הספק המבקש:

תחום עיסוק היועץ/המתכנן/הקבלן/הספק     

פרטי איש קשר

   

   

צירוף מסמכים

הערות

1. בכדי שוועדת המכרזים תוכל לדון בבקשה, חלה חובה על המבקש להחזיר את כל מסמכי הבקשה כשהם חתומים, לפי העניין כדין וכנדרש.

2. המסמך פונה לגברים וכנשים כאחד כל האמור בלשון זכר יראו אותו כאילו נאמר בלשון נקבה ולהיפך.

להירשם בספר הקבלנים/הספקים של החברות העירוניות יועצים/מתכננים/כקבלנים/ספקים  בנושא כל העבודות, כמופיע בסיווגנו ברשם הקבלנים – כמצ"ב (לגבי קבלנים בלבד)

 

 

על מנת להגיש הצהרה יש להוריד את הטופס המצורף - לחתום

למעבר לקובץ לחצו כאן

ולהעלות חזרה לדף זה